Lovpligtige socialtilsyn


 

Tilsyn på det sociale område og de pædagogiske dagtilbud

Et tilsyn på det sociale område og de pædagogiske dagtilbud er organiseret systematisk og med anvendelse af kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder.Tilsynet varetages med stor respekt og anerkendelse for borgere, medarbejder og ledelse på de enkelte tilbud.

Et tilsyn er primært en kontrol af, i hvilken grad tilbuddet fremstår som god pædagogisk kvalitet, der imødekommer lovkrav, kommuners kvalitetsniveau og almindelige faglige standarder. Det er imidlertid væsentligt også at fremhæve, at et tilsyn også bør bidrage til indblik i de styrker og udviklingspotentialer, der kan være i et tilbud. Tilsynet kan dermed også være en måde at kvalificere tilbuddet og kompetenceudvikle medarbejdere - der vil!

Tilsynet kan typisk bestå af 2-4  årlige besøg, som kan være anmeldt og/eller uanmeldt. Hvis noget taler for det, kan flere besøg organiseres. På et besøg tilstræbes både skriftlige dokumentationsformer, observation af praksis, samt semistrukturerede kvalitative interviews med relevante borgere, medarbejdere og ledelse. Dataindsamlingen skal bidrage til dokumentation og vurdering af personalets kompetencer og kvalifikationer, pædagogiske og didaktiske mål i teori og praksis, samt i hvilken grad aktiviteter imødekommer målgruppens behov.

Dahlbæk Consulting har erfaring med socialtilsyn som freelance konsulent hos BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.  


Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top