CV for Annelise Dahlbæk

Uddannelsesbaggrund

 

2018    ID Master Coach: Specialisering: Stress/Mindfulness og Relationer

2017   Certified IDCoach (ID Academy v. Ole Vadum Dahl)

2013   Certificeret tilsynsførende for Internationale frie grundskoler med engelsk som undervisningssprog (gencertificeret 2016 og 2021)

2013   Certificeret tilsynsførende for de frie grundskoler (gencertificeret 2016 og 2021)

2012   Certificate of OEM Lean101: Principles of Lean Thinking

2011   Valgmodul på Diplom i Ledelse: ”Ledelse, coaching og facilitering af grupper og teams”

2011   Godkendt som Universitetspædagogisk Vejleder

2010   Cand.pæd. i Generel Pædagogik (DPU)

2009   MasterCoach fra Coach Academy

2006   Intensive General English Course, Advanced level, Lake School, Oxford

1996   Cand.pæd. i Musik (DPU)

1984   Læreruddannelse fra N. Zahles Seminarium

1976   HF- Student fra Frederikssund Amtsgymnasium

1974   High School Diploma, Michigan, USA

 

Erhvervserfaring

2024 - Tilsynsførende på Kristofferskolen

2023 - Tilsynsførende på Sankt Annæ Skole

2021- 2022: Konsulent på netværksopbygning for musiklærere i Greve kommune med fokus på det 2-årige valgfag i musik

2021- Tilsynsførende på Vidarskolen i Gentofte

2020 - Tilsynsførende på Skt. Josefs Skole i Roskilde

2019 - Tilsynsførende på Byens Steinerskole

2018 - 2023 Tilsynsførende på Nørrebro Lilleskole

2017 - Mentor i Dansk Magisterforening

2017 - 2021 Tilsynsførende på Salix Skole

2017 - 2023 Tilsynsførende på Frederik Barfods Skole 

2017 - 2020  Tilsynsførende på Hillerød Privatskole     

2017 -  Underviser og eksaminator på Pædagogisk Diplom: "Musikdidaktiske færdigheder", Efter-/videreuddannelsen på Absalon, UCSJ

2016 -  Konsulent ved Dahlbæk Consulting

2013 - 2018 Tilsynsførende på International School of Hellerup

2013 -  2016 Freelance konsulent på tilsynsopgaver i samarbejde med BDO:  

Konsulentopgaven bestod af kvalitativ og kvantitativ dataindsamling samt rapportering af fx

 • Botilbud for sent hjerneskadede
 • Dagbehandlingsskole
 • Botilbud for unge
 • Beskæftigelsestilbud
 • Dagtilbud

 

1994 – 2016   Lektor på Læreruddannelsen Zahle, KP, fra 2011 på Læreruddannelsen Holbæk og Campus Roskilde, Absalon

Arbejdet som lektor på læreruddannelsen har primært været varetagelse af undervisning, udvalgsarbejde, tillidshverv, fagsamarbejde, forskning- og udviklingsarbejde.

Primære arbejdsopgaver:

 • Undervisning i musik, pædagogik og almen didaktik (pædagogiske fagområder)
 • Undervisning og vejledning i obligatoriske forløb
 • Undervisning i tværprofessionel sammenhæng
 • Studievejledning
 • Pædagogisk vejledning
 • Tværfagligt samarbejde
 • Fagkoordinator for Musik
 • Team- og eksamenskoordinator
 • Praktikkoordinator og praktikvejleder
 • Studiemiljøkoordinator
 • Optagelsessamtaler, Rambøll
 • Projektledelse
 • Censorvirksomhed på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen
 • Forskningsprojekter
  • om konstruktionistisk læring og IT med fokus på musikfaget (KP)
  • om praktik og læreruddannelse på 2. årgang (KP)
  • om praksistilknytning som fænomen (Absalon)

 

1999 – 2006   Timelærer i Psykologi og Pædagogik på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Rytmisk Musikkonservatorium

Undervisning og eksamen på Almen Musikstuderende (AM) studiet. Undervisning på RM for Instrumentalister og Sangere på 3. årgang.Undervisning af musikstuderende på 3. årgang. Oplæg på 1. og 2. årgang om didaktik, læring, studieteknik og strategi for øvning og fastholdelse. Vejleder på projektforløb på 3. årgang med produktion af undervisningsmaterialer. Samarbejde med pædagogik-/psykologiundervisere på konservatorierne i Danmark, med henblik på udvikling og kvalificering.

Primære arbejdsopgaver:

 • varierede undervisningsforløb
 • kortere kursusforløb for forskellige årgange
 • samarbejde med undervisere
 • udbyde kursus for musikskolelærere
 • oplæg og undervisning om almen pædagogisk og psykologisk teori
 • vejledning af studerende i forbindelse med eksamen
 • eksamination og censur på AM-eksamen i Pædagogik og Psykologi
 • deltagelse i møder om udvikling af AM-uddannelsen

1990-1996: Folkeskolelærer på Holsbjergskolen, Albertslund

1984-1990: Folkeskolelærer på Hyldagerskolen, Albertslund

 

Erfaring med vejledning, konsulentvirksomhed, kurser og workshops m. m

2021  Oplæg for musikundervisere på læreruddannelsen med afsæt i min bog: "Musikundervisning - en fagmetodik"

2020  Oplæg i Odense om praksisfaglighed og det obligatoriske 2-årige valgfag i musik på 7.-8. klassetrin

2014  Oplæg/workshop med afsæt i min bog ”Studiegruppen”

 • 1. årgange på Læreruddannelsen i Esbjerg (september 2019)
 • 'Undervisere og studievejledere på VIA Campus Holstebro (november 2018)
 • Studerende på Læreruddannelsen i Esbjerg (august 2018)
 • Undervisere på Læreruddannelsen i Esbjerg (august 2018)
 • Studievejledere i UC Syd (november 2017)
 • Undervisere på Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling (maj 2017)
 • Tutorer og administrativt personale, Nordiske studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet (oktober 2016)
 • Undervisere på Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg (september 2016)
 • Undervisere på Pædagoguddannelse Århus, VIA (december 2015)
 • Undervisere på Læreruddannelsen Århus, VIA (2 dage i februar og marts 2015)
 • Undervisere på Læreruddannelsen Silkeborg, VIA (februar 2015)
 • Studie- og karriereenheden i UCSJ (august 2014)
 • Studie- og karriereenheden i VIA (september 2014)
 • 1. årgang på Læreruddannelsen i UCSJ (september 2014)

 

2013 - 2014  Facilitering af møder, samt coaching af medarbejdere med henblik på udvikling af facilitorkompetencer.

Forløb med facilitering af møder for en PPR-faggruppe i en kommune, med henblik på at kvalificere mødevirksomheden og ruste gruppen til fremover at kunne facilitere egne møder.    

 

2011 -      Supervision og coaching af  musiklærere

Støtte og inspiration til musiklærere i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning generelt og musikundervisning specifikt.

 • Observation og supervision af musiklærere på Lolland Musikskole (2018)

 

2007 – 2008   Konsulent på kommunalt projektforløb for lærere

Planlægning og gennemførelse af kursus/projektforløb med musiklærere i Solrød kommune i tæt samarbejde med den Praktisk Musiske konsulent. Målet med forløbet var at udarbejde en progressionsplan for musikundervisningen i Solrød kommune. Forløbet var planlagt dels som oplæg og foredrag, dels som vejledning og coaching af lærernes arbejdsproces.

 

1999 – 2009   Studievejleder på Læreruddannelsen Zahle, UCC

Studievejlednings mål og funktion er primært at vejlede studerende på læreruddannelsen med henblik på gennemførelse af uddannelsen. Dette foregår i tæt samarbejde med studieadministrationen, seminariets ledelse og undervisere.

Vejledningens særlige felt er desuden, sagsbehandling af ansøgninger fra studerende, som kræver særlig støtte eller foranstaltninger af enten praktisk eller personlig art for at kunne gennemføre uddannelsen

Primære opgaver:

 • Individuel vejledning og coaching af studerende; face-to-face, pr mail og i telefonen
 • Oplæg på de fire årgange om studiet, studieteknik, eksamensbestemmelser, opgaver m.m.
 • Coaching af hold
 • Facilitering af mødeprocesser i studiegrupper
 • Etablering og udvikling af studievejledningens hjemmeside
 • Samarbejde med Socialforvaltning og Undervisningsministeriet
 • Formidling af regler på uddannelsesområdet
 • Behandling og beslutning vedr. ansøgninger om dispensationer
 • Samtaler med studerende om løsning af studieproblemer
 • Tilrettelæggelse af individuelle studieforløb
 • Udarbejdelse af individuelle studieaftaler
 • Koordinering af samarbejder mellem undervisere og studerende

 

2004 – 2009   Lektorvejledning

Lektorvejleder i musik for 2 adjunkter på læreruddannelsen. Et krav til adjunkten er skriftligt at kunne demonstrere kompetencer indenfor en række ansvars- og udviklingsområder på læreruddannelsen.

Primære opgaver:

 • Vejlede adjunkten i organisering og strukturering af skriveprocessen
 • Læse og vejlede adjunktens skriftlige oplæg
 • Motivere for kvalificering af adjunktens pædagogiske, didaktiske og faglige kompetencer i relation til den professionsrettede uddannelse

2000 –     Efter-/Videreuddannelseskurser, temadage for folkeskolelærer, musikskolelærere, m.m.

 • Oplæg og facilitering af neværksmøder for musiklærere i Greve kommune
 • Temadag for lærere på Ishøj Kulturskole: Sociale relationer og holdundervisning
 • Temadag for musiklærere på Lolland Musikskole (Maribo): Uformelle læreprocesser og Sociale Rum i musikskolen
 • Temadag for musiklærere på Ishøj Kulturskole: Klasseledelse og læringsstrategier
 • Kursus for musiklærere i Køge kommune: Læremålstyring i teori og praksis
 • Kursus for musiklærer i Rudersdal Kommune: Differentiering i musikundervisningen
 • Oplæg og styring af Pædagogisk dag om ”Visionsplaner og hensigtserklæringer” på Ringsted Kultur- og Musikskole
 • Foredrag på Københavns Amts Biblioteksforenings temakursus: ”Musikpsykologi”.
 • Oplæg på Pædagogisk Dag: Gladsaxe Musikskole: ”Musikskole – hjem samarbejde
 • Oplæg på Pædagogisk Dag: Musikhøjskolen samt Gentofte Musikskole: ”Undervisning og den professionelle musiklærer
 • Oplæg om musikfaget på Kursus ”Den praktisk-musiske dimension”: for skoler og institutioner i Helsingør kommune.
 • Oplæg på Pædagogisk Dag: Lyngby Tårbæk Musikskole: ”Undervisning og den professionelle musikskolelærer
 • Oplæg på Pædagogisk Dag: Rødovre Musikskole: ”Den professionelle musikskolelærer
 • Efteruddannelseskursus for Musikskolelærere i Storstrøms Amt: ”Den professionelle musikskolelærer” i alt 18 timer
 • Oplæg på Pædagogisk Dag: Herlev Musikskole: ”Musikskole- hjem samarbejde
 • Efteruddannelse af folkeskolelærere: Kursus: ”Fra læseplaner til daglig undervisning”. Konsulent for musikgruppen
 • Pædagogisk dag på Allerslev Skole: Musik Workshop
 • Efteruddannelse af folkeskolelærere: Pædagogisk dag: ”Den praktisk musiske dimension – Musik Workshop

 Annelise Dahlbaek Consulting275

Annelise Dahlbæk


Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top