Publikationer

 
  Opgaveskrivning  

"Kort & godt om opgaveskrivning", Dansk Psykologisk Forlag, 2020

Hvad er opgaveskrivning? Hvordan opbygger man en skriftlig opgave, så man opfylder kravene til en videnskabelig tekst? Og hvad skal der til, for at man demonstrerer akademisk arbejdsmåde og metode i sine skriftlige opgaver?

Kort & godt om opgaveskrivning henvender sig til dig, der gerne vil blive bedre til at lave skriftlige opgaver. Systematisk gennemgår bogen de elementer, som indgår i den akademiske opgave (indledning, problemformulering, metode osv.) og viser, hvordan du bruger dem. Ved hjælp af gode råd, tjeklister og begrebsforklaringer giver bogen dig overblik over, hvordan du demonstrerer akademisk arbejdsmåde og videnskablelig metode i de skriftlige opgaver på studiet og i skriftlige eksamensopgaver.

Kort og godt om opgaveskrivning kan både bruges som selvstudie, som øvelsesbog for studerende, studievejledere og undervisere og som fælles støtte i studiegrupper.

Læs mere og bestil bogen her

 

Forside med kant

 

Lektørudtalelse

Artikel i tidsskriftet Dansk Sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  ”Hvem tæller for?”, Edition Wilhelm Hansen, 2017

 

Bogen er en ’hands-on’-bog, der i teori og praksis tager hånd om, at åben skole-samarbejdet i musik rummer store udfordringer både fagligt, didaktisk, pædagogisk, samarbejdsmæssigt, organisatorisk og ledelsesmæssigt.

 • Bogen giver inspiration og anvisning til undervisningsforløb, der retter sig mod det, der netop kunne være ”et fælles tredje”. Noget, der kun kan effektueres i samarbejdet mellem det gensidige, forpligtende samarbejde i fagprofessionerne. Vi fokuserer på folkeskole/musikskole og folkeskole/ungdomsskole – men skolepædagogen er også en helt central profession.  

  ”Hvem tæller for?” giver inspiration til eksemplariske forløb på klassebasis for både indskoling, mellemtrin, ældste og udskoling, hvor elevernes læring og dannelse er i centrum. Derudover er der inspiration til områder som organisering af samarbejde og forløb, facilitering af mødeprocesser, etablering af teamsamarbejde – f.eks. at lave forventningsafstemning, udøve aktiv lytning og stille åbne, refleksive spørgsmål. Noget vi vurderer er central for det læringsmæssige udbytte for alle parter.
 • Der er forslag til iværksættelse af arbejdsformer og læreprocesser, planlægning af undervisningsforløb på klassebasis, tværfaglighed, målsætning og evaluering m.m..  

  ”Hvem tæller for?” henvender sig til:

  • Musiklærere og pædagoger i folkeskolen.

• Undervisere i Musikskolen, inden for alle områder.

• Ungdomsskoler.

• Konservatorier og Professionshøjskoler.

• De frie grundskoler og efterskoler.

• Skolebestyrelser, kommunalbestyrelser, forældre og andre med interesse for åben skole i musik.  

”Hvem tæller for?” sigter mod det fælles afsæt, hvor det almenpædagogiske, det innovative og det kunstneriske spiller sammen. Det handler derfor grundlæggende om børns musikalske udvikling!

Læs mere og bestil bogen her


 

Studiegruppen forside

2. udgave 2019

Studiegruppen 200

1. udgave 2014/2016

 
”Studiegruppen - etablering, facilitering og udvikling”, Dansk Psykologisk Forlag, 2014, 2. oplag 2016, 2. udgave 2019


Selvom studiegrupperne i dag udgør et væsentlig element på mange studier, får de studerende sjældent brugbare redskaber til at etablere og udvikle studiegruppens samarbejde. Som resultat fungerer studiegrupperne desværre sjældent efter hensigten!

I bogen gives anvisninger og konkrete øvelser, som kan ruste de studerende til at facilitere samarbejde og møder, både på studiet og i et fremtidigt arbejdsliv.

Bogen henvender sig til studerende, der gerne vil kvalificere møder i studiegruppen med henblik på faglige udfordringer og læring, og til uddannelsessteder, der vil prioritere og støtte studiegruppernes samarbejde med henblik på fastholdelse og gennemførelse af studiet.

2. udgave af bogen udkommer 25. marts 2019. Den nye udgave er gennemredigeret med nye afsnit om aktiv lytning, færdigheden i at blive på egen banehalvdel og forventningsafstemning og et nyt kapitel om feedback.

Indholdsfortegnelse:

 • Forord
 • Indtroduktion
 • Kapitel 1: Til dig som studerende
 • Kapitel 2. Grupper som fænomen
 • Kapitel 3. Studiegruppen som et effektivt og højtydende team
 • Kapitel 4. Feedback
 • Kapitel 5. Etablering af studiegruppen
 • Kapitel 6. Møder og mødekultur
 • Kapitel 7. Hvad er en facilitator
 • Kapitel 8. Når studiegruppen holder møde
 • Kapitel 9. Facilitering af studiegruppemøde - en form
 • Kapitel 10. Konflikthåndtering i dysfunktionelle grupper
 • Postludium
 • Figurer
 • Litteratur
 • Stikordsregister

Læs et uddrag af 2. udgave her

Læs mere og bestil bogen her

 
   764 200  
Musikdidaktik 4: ISBN: 978-87-7612-599-8


Teoretisk og praktisk bog om hvorfor og hvordan undervisningsdifferentiering kan være et bærende pædagogisk princip i musikundervisningen.
Bogen henvender sig til studerende og musiklærere med interesse for at udvikle egen praksis, dels gennem teoretiske perspektiver på differentieringsbegrebet, dels gennem konkrete bud på differentiering i praksis. Bogen konkretiserer dermed, hvordan en differentieret undervisning i musik kan inkludere elevers forskellighed i klassen.

På baggrund af en præsentation og diskussion af differentieringsbegrebets aktualitet i nutiden, anvises en variation af differentieringsstrategier, med henblik på musikfaglig udvikling, både for elever med faglige udfordringer og elever med særlige forudsætninger.

"Differentiering i musikundervisningen" er Bind 4 i serien af musikdidaktikbøger, med fokus på didaktiske kategorier og begreber koblet til musikundervisning. Seriens formål er at koble og kvalificere den fagdidaktiske og den almendidaktiske refleksion med henblik på en større faglig viden om undervisning og læring i musikfaget.

 

Læs mere og bestil bogen her

 
  662 200  
Musikdidaktik 3: ISBN: 978-87-7612-597-4


En teoretisk og praktisk bog om, hvorfor og hvordan evaluering kan gennemføres i musikundervisning. Bogen er opdelt i to dele.
Første del beskriver og diskuterer relevante teoretiske perspektiver på evalueringsbegrebet.
Anden del er en konkret anvisning på, hvordan de teoretiske områder kan overføres til praksis med fokus på fire udvalgte indholdsområder i musikundervisning: blokfløjte, forårskoncert, levende musik i skolen og lydformning.

Bogen henvender sig til studerende og musiklærere, der er interesseret i at udvikle og reflektere over egen praksis gennem systematisk evaluering af både læring og undervisning. Bogen anviser forskellige evalueringsmetoder, modeller og principper og diskuterer perspektiver på evalueringsbegrebet i relation til musikundervisning i folkeskolen.

"Evaluering i musikundervisningen" er Bind 3 i serien af musikdidaktikbøger med fokus på didaktiske kategorier og begreber koblet til musikundervisning.

Anmeldelse i tidsskriftet Unge Pædagoger læs her

Anmeldelse i tidsskriftet Dansk Sang, læs her

Læs mere og bestil bogen her

 
  Organisering bogforside ny copy  
Musikdidaktik 2: ISBN: 978-87-7612-499-1


"Organisering af musikundervisningen" handler om musiklærerens faglige- og didaktiske kompetence, relations- og ledelseskompetence og om perspektiver på betingelser og beslutninger i musikundervisningen. Bogen henvender sig til studerende og musiklærere, der ønsker en mere nuanceret viden om organisering af rammer og undervisning i musikfaget. Centrale begreber er lederstile, læringsledelse, lokalekultur, klassekultur, arbejdsformer, regler, rutiner, med mere.

Bogen er opdelt i to dele. Første del belyser teoretiske områder af relevans for lærerens organisering af musikundervisningen og rammer for musikfaget. Anden del er en konkret anvisning på, hvordan de teoretiske områder kan overføres til praksis med fokus på indholdsområderne; Sammenspil, musiklære, komposition og lytning.

Bogen er Bind 2 i en serie af musikdidaktiskbøger med fokus på didaktiske kategorier og begreber koblet til musikundervisning.

 

Læs mere og bestil bogen her

 
  624 200  
Musikdidaktik 1: ISBN: 978-87-7612-497-7


Bogen henvender sig til studerende og musiklærere, der søger en bredere og mere fagligt begundet sammenhæng og konsekvens i undervisningen. Progressionsbegrebet er central for lærerens planlægning og gennemførelse af elevers musikalske læring og udvikling.

Bogen er opdelt i to dele. Første del belyser teori af betydning for, hvordan underviseren kan udarbejde en progression i musikfaget. Anden del er en konkret anvisning på, hvordan de teoretiske områder kan overføres til en specifik praksis i folkeskolen med fokus på:

 • Børns sanglige kompetenceudvikling
 • Sammenspil
 • Dans og bevægelse
 • Lytning

"Progression i musikundervisningen" er Bind 1, i en serie af musikdidaktikbøger med fokus på didaktiske kategorier og begreber koblet til musikundervisning.

Anmeldelse af bogen på Folkeskolen.dk. Læs her

Læs mere og bestil bogen her

 
 

Artikel om de fire musikdidaktikbøger i 2012.

Første artikel om musikdidaktik i tidsskriftet Dansk Sang 2019

 

 

Medforfatter

  Musik og sang200  
”Musik og sang” I: Kristensen, H. J. & Lauersen, P. F. (red.) (2012): ”Gyldendals Metodehåndbog—metoder til undervisning og pædagogisk ledelse”, Gyldendal Lærerbibliotek, København, p.227-236


Hvordan underviser man alsidigt, varieret og med den nyeste forskning i ryggen?
Det spørgsmål besvarer Gyldendals Metodehåndbog med 28 artikler om forskellige pædagogiske metoder. Her er anvisninger på:

 • Hvordan rammesættes undervisningen
 • Hvilke læringsfremmende aktiviteter eleverne kan lave
 • Hvordan læreren kan opdele eleverne og organisere undervisningen
 • Hvordan udøves pædagogisk ledelse

De enkelte artikler udreder metoderne, deres teoretiske ophav og deres praktiske gennemførsel.

 
  skolenbegynderhjemme 200  
”Musik”, I: Nielsen, B., (red.)(1998), ”Skolen begynder hjemme” Borgen, København, p 95-116


Skolen begynder hjemme - ikke med lektier, men med aktiviteter, lege og opmærksomhed på omverdenen. Der er masser af faglighed at hente i dagligdagen.

Når forældre og børn er aktive sammen og taler sammen om det de gør og iagttager, er det en støtte for børnenes arbejde i skolen. Denne bog handler om, hvad børn og forældre kan lave sammen. Det forudsætter ikke specifikke faglige kundskaber eller færdigheder, men lyst til at gøre noget sammen med børnene - og også gerne lidt nysgerrighed og legelyst!

 
 

Artikler, specialer m.m.

     

     
Speciale:

Vejledning og frafald på læreruddannelsen” (2010)
Det tematiske udgangspunkt for specialet er vejledningens mulighed med henblik på fastholdelse af studerende på læreruddannelsen.


     
Speciale:

Et pigeperspektiv på musikundervisningen” (1996)
Det tematiske udgangspunkt for specialet er kønsmæssige problemstillinger i musikundervisningen i folkeskolens 4.-5. klasse.


     
”Musik… med en større kontaktflade”, I:

”Børn og Bøger”, Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur, 45. årgang, Nr. 1 februar 1992, p. 30-33


       

Dahlbæk
Consulting,  Nøddehaven 23, 2500 Valby - tlf. +45 61 33 83 09 - E-mail: annelise@dahlbaek.dk
 

 

 

Go to top